Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Kongre Tavsiyeleri ve Kararları

Hukuki Kaynaklar

Yerel ve Bölgesel Düzeyde Irkçılıkla Mücadeleye Sosyal Yaklaşım – Karar 264 (2008)

Irkçılıkla mücadele Devletlerin, Ulusal, Uluslararası ve Hükümetler arası Örgütlerin yasal ve siyasi yükümlülükleri olsa da,... []

Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Hayata Katılması – Danışma Organları – Karar 116 (2001)

Rapor,  5 Kasım 1992’de geliÅŸtirilen, dokuz üye ülke tarafında imzalanan ve bunların altısı tarafından... []

Terörizmle Mücadele- Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sorumlukları – Karar 159 (2003)

Bu rapor 20-21 Eylül 2002’de Terörizmle Mücadele konulu Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin gerçekleÅŸtirdiÄŸi Konferansın... []

Göçmen Kökenli Ä°nsanların Avrupa’nın Åžehir Bölgelerine Entegrasyonu ve Katılımına Ä°liÅŸkin AnlaÅŸma – Karar 181 (2004)

Bu rapor, Avrupa Konseyi’nin Yabancıların Kamusal Hayata Yerel Düzeyde Katılımlarına Ä°liÅŸkin SözleÅŸmesinin... []

Çevresel kentsel alanlarda kültürel kimlik – Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü - Karar 205 (2005)

Kompozit, marjinalleÅŸtirilmiÅŸ kimliklerin ve bileÅŸimlerin beÅŸiÄŸi olan ÅŸehirlerin çevresel alanları ÅŸiddet biçiminde... []

Avrupa’da Kent GüvenliÄŸi – Tavsiye Kararı 197 (2006)

Suç trendlerini ve Avrupa’nın suçları kontrol altına alma stratejilerini daha iyi görmek ve suçlar hakkında nitel ve nicel... []

Kültürlerarası ve Dinlerarası Diyalog: Yerel Demokrasi için bir fırsat – Tavsiye Kararı 245 (2008)

Yerel ve Bölgesel Yönetimler, yapılandırılmış diyalog için koÅŸullar yaratmak istemektedirler. Bu çerçevede Yerel... []

Avrupa Kentsel Åžartı I ve II Yeni Bir Kentlilik Ä°çin Manifesto (1992, 2008)

Avrupa Kentsel Åžartı, Avrupa Konseyi’nin kent politikaları çalışmaları üzerine kurulmuÅŸtur. Çalışma, 1980-1982... []

Kültürlerarası EÄŸitim ve Ä°letiÅŸim Stratejileriyle Farklılıkları GeliÅŸtirmek – Karar 375 (2014)

Rapor öncelikle, eÄŸitim kurumları, medya, sivil toplum, özel sektör gibi farklı paydaÅŸları bir araya getiren,... []

Bölgesel Kültürel Kimlik Ä°htiyacı – Karar 268 (2008)

Bu rapor, güçlü bölgesel kimliklerin, insanların modern hayatta karşılaÅŸtıkları bazı problemlere nasıl cevap... []

Kültürlerarası Åžehirler – Karar 280 (2009)

Bu proje, farklı kültürel grupların ÅŸehirlerin sosyal uyumuna katkılarını destekler ve tanır. Proje ayrıca, ... []

Avrupa Åžehirlerinde Müslüman Kadınların Kültürel Entegrasyonu – Karar 318 (2010)

Avrupa ÅŸehirlerindeki Müslüman kadınlar, dil problemleri, kültürel farklılıkları ve medya kliÅŸeleri gibi bir çok faktörün... []

Ä°nançlararası ve Kültürlerarası Gerginliklerle Yerel Düzeyde Mücadele – Karar 323 (2011)

Avrupa ÅŸehirlerinin bugünlerde karşılaÅŸtıkları barınma ve iÅŸsizlik gibi sosyo-ekonomik zorluklardan öte bu rapor, yerel... []

EÄŸitim ve Demokratik VatandaÅŸlık : Åžehirler için Yöntemler – Karar 332 (2011)

Yerel Yönetimlerin Demokratik VatandaÅŸlık için aktif eÄŸitimi teÅŸvik etmek ve kolaylaÅŸtırmak görevi vardır. Ä°yi yerel... []

Kongrenin Yerel Düzeyde RadikalleÅŸmeyle Mücadele Stratejisi

Avrupa Konseyi’nin farklı organ ve birimlerinin oluÅŸturduÄŸu kısa, orta ve uzun vadeli somut önerilerden oluÅŸan eylem planları,... []

Yerel Düzeyde RadikalleÅŸmeyle Mücadele: Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Rolü – Karar 381 (2015)

Kongre,  terörizme yol açabilecek olan radikalleÅŸmenin önlenmesi konusunda her yönetim düzeyinde, uyumlu adımların... []

RadikalleÅŸmenin ve Nefret Söyleminden Kaynaklanan Eylemlerin Yerel Düzeyde Önlenmesi Ä°çin Yerel ve Bölgesel Yöneticilere Kılavuz Ä°lkeler – Karar 384 (2015)

Rapor RadikalleÅŸme Kavramını ele alırken radikalleÅŸmeye karşı baskıcı ve engelleyici önlemler ve radikalleÅŸmiÅŸ... []