Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Åžiddet Ä°çermeyen Ä°letiÅŸim DerneÄŸi – Ljubljana, Slovenya

Ä°yi Uygulamalar Çıkış Stratejileri

Åžiddet Ä°çermeyen Ä°letiÅŸim DerneÄŸi, Ljubljana bölgesindeki çocuklar ve gençler için kampanyalar ve eÄŸitim atölyeleri yönetmektedir. Özellikle gençler arasında, iyi insan iliÅŸkisinin ancak her birey baÅŸkalarının insan haklarına saygı gösterdiÄŸi takdirde var olabileceÄŸine dair ortak bir inanç geliÅŸtirmek istemektedirler. Ayrımcılığa karşı mücadelenin ve eÅŸitliÄŸe teÅŸviÄŸin ÅŸiddeti önlemde en iyi yol olduÄŸuna inanmaktadırlar. EÄŸitim atölyelerinin yanı sıra, ÅŸiddet uygulayan genç erkekler için rehber eÅŸliÄŸinde yardım kurumu (“Seçme ÅŸansım var” projesi) ve ÅŸiddete maruz kalan çocuklar için sosyalleÅŸmeye yönelik bir program yönetmektedirler. Bu konuda eÄŸitim almış gönüllülerle yapılan düzenli toplantılar ile bu program, ÅŸiddet önleyici tutumları desteklemek için daha güvenli bir ortam saÄŸlamaktadır.
 

Hedef; güven ve saygı çerçevesinde, çocukların yetiÅŸkinlerle olumlu iliÅŸki kurmasını saÄŸlamaktır. Yardım grupları; ergenlere fikirlerini, inançlarını ve ÅŸüphelerini kimsenin aÅŸağılanmadığı bir ortamda ifade edebilecekleri güvenli bir yer sunar. Bu grup içerisinde, ergenlere, ÅŸiddetin kabul edilemez veya haklı çıkarılamaz olduÄŸuna dair net bir mesaj verilir. DerneÄŸin radikal fikirlerden arındırma çalışmaları; ÅŸiddet içeren davranışlar için risk faktörü oluÅŸturan stereotipler ve “diÄŸerleri” hakkında yanlış yönlendirilmiÅŸ radikal inançlara sahip olan (sıklıkla cinsiyet rolleri ile ilgili) aile içi ÅŸiddet failleri için programa entegre edilmiÅŸtir. Toplumun, ve dolayısıyla radikal fikirlerden arındırmayı görev edinmiÅŸ derneklerin, failleri eylemlerinden sorumlu tutması ve faillerin davranışlarını deÄŸiÅŸtirmeye çalışması gerekmektedir. Faillerle yapılan çalışmalar aile içi ÅŸiddet odaklı olup, grup çalışmasını duruma ve bireye baÄŸlı olarak bireysel çalışmalarla (sosyal beceri eÄŸitimi) birleÅŸtirmektedir. Pek çok müÅŸterinin, uygun insan etkileÅŸimi yeteneÄŸinden yoksun olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Program genellikle; saygı, ÅŸiddet, insan hakları, toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi, ebeveynlik vb. konulara odaklanan 12 haftalık bir dersle baÅŸlamaktadır. 12 hafta sonra, gerektiÄŸinde ek bireysel destek saÄŸlanır.
 


Ä°letiÅŸim bilgileri:
Linhartova C. 13

1000 Ljubljana

Slovenya
 

Katja Zabukovec Kerin

E-posta: katja.zabukovec@guest.arnes.si

Tel: (+386) 1 43 44 822

Ä°nternet Sitesi: http://www.drustvo-dnk.si/en.html