Sedef Cankoçak

Tel : +33 3 88 41 21 10

logo congrès

Understanding interreligious relations - D. Cheetham, D. Pratt and D. Thomas (2013)

Bibliyografya Kaynakları Ä°nançlararası ve Kültürlerarası DiyaloÄŸa GiriÅŸ

(Dinler arası İlişkileri Anlama)

Dini toplulukların birbirleriyle etkileÅŸim kurma biçimleri akademik araÅŸtırma ve öÄŸretimin giderek artan bir odak noktası. Dinler arası etkileÅŸim konuları, diyaloÄŸun ve dinler arası kurulan iliÅŸkinin önemi bir çok noktada kaygı ve merak konusu oluÅŸturmaktadır. Dinsel çoÄŸulculuÄŸun olduÄŸu günümüz dünyasında farklı toplulukların nasıl bir arada oldukları sorusu sadece akademik bir konu deÄŸil; aynı zamanda sosyo-politik anlamda da toplumların odak noktası haline gelen bir konudur. Bu çerçevede kitap iki ana bölümden oluÅŸmaktadır. Birinci bölüm, bir toplumda “öteki”nin nasıl yorumlandığı ve tanımlandığı konusunda eleÅŸtirel bir yaklaşım sunarken; ikinci bölüm dinler arası iliÅŸkilerin ayrılmaz unsurlarını ve temel prensiplerini ele almaktadır. Kitabın editörleri,  dinsel “öteki” kavramını ve dinler arası iliÅŸkileri ele alan ve bu konudaki farklı görüÅŸleri derleyen güvenilir bilimsel çalışmaları bir araya getirmiÅŸlerdir.